REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Ladou, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego.

DANE KONTAKTOWE:

9fashion Marta Kucińska
Legionów 119, 91-073 Łódź
NIP: 7271470454, REGON: 473239810
e-mail: biuro@9fashion.pl
tel. + 48 601 154 084

I. DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto klienta – podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępu oraz sprawdzać stan zamówienia.
 4. Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywaniu zakupów Towaru umożliwiająca podgląd jego nazwy, ilości, wartości, kosztów dostarczenia oraz kosztów całości zamówienia.
 5. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 6. Produkt cyfrowy – wszystko, co można pobrać na dysk komputera w formie książki elektronicznej (e-booki), prasy elektronicznej (e-prasa) oraz książki audio (audiobooki). Dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 7. Sprzedawca – 9fashion Marta Kucińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP: 7271470454, REGON: 473239810 z siedzibą w Łodzi, przy ul. Legionów 119.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne warunki sprzedaży, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 9. Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 10. Sklep – sklep internetowy Ladou dostępny pod adresem https://www.ladou.pl
 11. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Towar – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 14. Wada – zarówno wada fizyczna , jak i wada prawna.
 15. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 16. Wada prawna – okoliczność, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

II. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep Ladou znajdujący się w domenie https://www.ladou.pl oferuje produkty cyfrowe o tematyce odzieży damskiej oraz fizyczne, tj. odzież damską
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez dokonanie zakupu produktu oferowanego w Sklepie.
 3. Warunkiem dokonania zakupu jest zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu.
 4. Kupujący w celu dokonania zakupu może utworzyć Konto klienta, jak również dokonać zakupu bez rejestracji konta. Założenie konta następuje wskutek bezpłatnej umowy o prowadzenie konta zawartej między Sprzedawcą a Kupującym. Umowa o prowadzenie konta jest zawierana na czas nieoznaczony. W celu założenia konta niezbędna jest rejestracja.

III. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

 1. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

IV. CENA, METODY PŁATNOŚCI

 1. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Ceny podane są cenami uwzględniającymi podatek VAT w polskich złotych. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem:
  1. przelew tradycyjny, pobranie – w przypadku produktów fizycznych,
  2. PayU, PayPal, ING imoje (wraz z Twisto – kup teraz zapłać po 21 dniach) – w przypadku produktów cyfrowych.
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania zamówienia konkretnego Towaru.
 3. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.

V. SKŁADANIE I POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa zamówienie:
  1. wybierając jedną lub więcej pozycji asortymentu oferowanego Towaru
  2. podając imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
  3. podając sposób i adres do doręczeń
  4. wybierając sposób płatności
 2. Kupujący zostaje automatycznie poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz Kupującego, w tym jego numeru telefonicznego oraz poczty elektronicznej.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania płatności.
 5. Dowód zakupu jest wystawiony i dołączony do każdej przesyłki (paragon fiskalny lub faktura VAT). W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup lub sprostowanie danych, prosimy o zgłoszenie tego faktu wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: sklep@9fashion.pl
 6. Sprzedający zastrzega prawo odrzucenia zamówienia gdy:
  1. źle został wypełniony formularz uniemożliwiający zrealizowanie zamówienia
  2. nie została dokonana wpłaty na konto w terminie 7 dni roboczych
  3. przesyłka nie została odebrana przez Kupującego.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji. Na czas otrzymania Towaru składa się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, płatność za Towar, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) – do 3 dni roboczych.
 2. Towar zamówiony w Sklepie internetowym Ladou dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera GLS bądź odbiór osobisty w siedzibie firmy.
 3. Nieodebranie paczki przez Kupującego – jeśli jest zwrócona do nadawcy, powoduje obciążenie Kupującego kosztami za wysyłkę.
 4. Doręczenie Produktu cyfrowego następuje automatycznie, zaraz po potwierdzeniu dokonania płatności przez Kupującego. Produkt cyfrowy przesyłany jest na adres mailowy podany przez Kupującego.

VII. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku, gdy zakupiony Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi przewidziane w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Reklamacje można składać na adres: sklep@9fashion.pl
 3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie oraz numer rachunku bankowego Klienta, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych zostanie zwrócona ceną Towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonym od dnia następnego po dniu, w którym Klient zgłosił reklamację. Jeśli nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał. Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłaną na adres elektroniczny reklamującego.
 5. Składając reklamację Kupujący może żądać:
  1. wymiany lub naprawy Towaru
  2. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada jest istotna.
 6. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na wymianę lub naprawę Towaru, a żądanie to okaże się:
  1. niemożliwe do zrealizowania
  2. będzie się wiązało z poniesieniem przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów w takiej sytuacji Sprzedawca może zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji.

VIII. ZWROT TOWARU

 1. W przypadku reklamacji Towaru celem jego naprawy lub wymiany bądź w przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany odesłać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy.
 2. Koszty przesyłki w przypadku wymiany, zwrotu, odstąpienia od umowy, pokrywa Kupujący. Paczka powinna być zapakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie odsyłanego Towaru. Realizacja wymiany następuje po opłaceniu kosztów przesyłki.
 3. W przypadku wymiany Towaru, Klient informuje o tym fakcie mailowo, podając jednocześnie adres na który należy przesłać wymieniony (nowy) Towar.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym Towar został przez Konsumenta odebrany (data odbioru). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. Umowę uważa się za niezawartą
  2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta, wynikających z wybranego sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami
 5. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży Produktów cyfrowych, jeżeli Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Momentem, w którym Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego jest dokonania zapłaty za Produkt cyfrowy.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 2. Spory wynikłe z realizacji Umowy rozwiązywane będą w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub innym sądem polubownym. Klient może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, na przykład złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/
 4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego.

XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego Sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Podane przez Kupującego przy składaniu zamówienia danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji Umowy sprzedaży w ramach Sklepu. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się poniżej.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego 9fashion.

  Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych przez 9fashion Marta Kucińska Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych usług.

  I. DEFINICJE

  1. Administrator – oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe, którym jest 9fashion Marta Kucińska
  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Sklepu.
  3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
  4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Sklepu.
  5. Kupujący – Osoba dokonująca zakup w Sklepie niezależnie od formy prawnej takiej działalności.
  6. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
  7. Produkt – towar oferowany w sklepie internetowym.
  8. Sklep – sklep online znajdujący się pod adresem: https://www.ladou.pl
  9. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej.

  II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator przetwarza dane osobowe:

  1. Dla celów analitycznych. W celu prowadzenia statystyk korzystania ze Sklepu, ulepszania i ułatwiania korzystania oraz zapewniania bezpieczeństwa informatycznego.
  2. Dla celów realizacji umowy. W celu przyjęcia zamówienia, przygotowania produktu do wysyłki, doręczenia go Kupującemu oraz jeśli jest to konieczne, w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi.
  3. Dla celów udzielenia odpowiedzi. W celu obsługi zapytań, wniosków i ewentualnych skarg.
  4. Dla celów wysyłki newslettera. W celu wysyłania ofert handlowych za wyraźna zgodą Użytkownika na otrzymywanie tego rodzaju informacji.
  5. Dla prowadzenia Konta. W celu umożliwienia założenia Konta oraz jego uwierzytelniania.

  III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
  2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  3. Użytkownik ma prawo do:
   1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   2. przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
   3. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
  4. Administrator oświadcza, że:
   1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
   2. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  5. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
  6. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
  7. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

  IV. UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych
  3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług, tj. firmie hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, biurze księgowemu w celu prowadzenia dokumentacji księgowej oraz firmie kurierskiej celem realizacji usługi logistycznej.

  V. PLIKI COOKIES

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. marketingowych (remarketing)
   3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
   4. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
  3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
  4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
   1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
   2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
   3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
   4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

  VI. INNE TECHNOLOGIE

  Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony, tj.

  1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu
  2. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.

  VII. LOGI SERWERA

  1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@9fashion.pl

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 2. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które złożyły Zamówienia lub zawarły umowy przed zmianą Regulaminu, co oznacza że do Zamówień złożonych i umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu ich złożenia lub odpowiednio zawarcia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego Regulaminu i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 29 sierpnia 2018r. (wersja 1)

Załączniki do regulaminu

 1. Załącznik nr 1 FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU
 2. Załącznik nr 2 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY